Actievoorwaarden 'Win het Viper Cherry pakket'

Actievoorwaarden deelname ‘WIN HET VIPER CHERRY PAKKET’SOCIAL MEDIA

 

Algemeen:

 • Deze actie is geïnitieerd door Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., gevestigd te Enschede aan de Brouwerslaan 1 (‘Grolsch’).
 • De actie loopt van vrijdag 22 maart 2024 t/m donderdag 28 maart 2024 9:00 (‘de actieperiode’).
 • Deelname aan de actie is gratis.
 • Alle personen die deelnemen aan de actie (‘deelnemers’) zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.
 • Deelnemers dienen natuurlijke personen te zijn van 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland.
 • Deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 • Grolsch is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal alsdan zo snel mogelijk op de website geplaatst worden onder vermelding van de datum van wijziging, dan wel anderszins gecommuniceerd worden.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorziet, beslist Grolsch.
 • Grolsch kan zonder opgave van redenen deelnemers uitsluiten van verdere deelname, de actie stopzetten, wijzigen of opnieuw starten.
 • Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze actie kunnen per e-mail worden gericht aan mkt@grolsch.nl of telefonisch bij Grolsch Consumenten Service op telefoonnummer 0800-7770888 (gratis en bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.30 uur). Eventuele klachten zullen binnen een termijn van 7 dagen worden behandeld.
 • Deze actievoorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.
 • Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door Grolsch.

Deelname:

 • Bij deelname van ‘Win een van de 10 Viper Cherry pakketten’ geldt de actie.
 • Deelname aan de actie verloopt via de Instagram van @Viperhardseltzer_nl
 • Het volgende dient gedaan te worden om deel te nemen aan de actie:
  • Volg @Viperhardsetlzer_nl
  • Tag je vrienden onder de post van deze actie;
  • Vertel in de comments onder de post van deze actie waarom hij of zij de meesterverleider(s) is / zijn.
 • Deelnemer kan één (1) keer per social media-account meedoen aan de actie.
 • De inzendingen worden beoordeeld op i) of alle stappen voor de deelname zijn voldaan, en ii) de wijze van beantwoorden van de prijsvraag, waarbij de mate van creativiteit, originaliteit en volledigheid de doorslag geven.
 • Deelnemers krijgen bericht van bevestiging van de deelname.
 • Met de deelname stemt deelnemer ermee in dat de accountnaam van de deelnemer bij de bekendmaking van de prijswinnaars kan worden gedeeld op de Instagram van @Viperhardseltzer_nl
 • Grolsch streeft ernaar de prijswinnaars binnen 48 uur na afloop van de actieperiode een bericht over de uitslag te sturen.
 • Deelname is uitgesloten voor diegenen die op enigerlei wijze direct of indirect in de organisatorische zin betrokken zijn bij deze actie.

Prijs:

 • De prijs die tijdens de actieperiode worden uitgereikt, is:
  • Een de Viper Cherry pakket ter waarde van €49,99.
  • Het pakket bestaat uit: 1x Durex glijmiddel Cherry, 1x Naughty Nights erotische dobbelstenen, 1x bonten handboeien rood, 1x Easyglide original condooms
  • In totaal worden er 10 van pakketten uitgereikt ter waarde van € 49,99, dus de totale waarde van alle prijzen is €449,90.
 • De waarde (incl. BTW) van de prijzen is Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
 • Prijzen worden toegekend en geleverd aan prijswinnaars woonachtig in Nederland.
 • Prijzen zijn niet voor geld inwisselbaar.
 • Prijzen zijn niet overdraagbaar, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Grolsch.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Winnaars:

 • Elke prijswinnaar ontvangt een persoonlijk bericht waarbij de winst wordt bevestigd, inclusief de uitleg over hoe de prijs kan worden verzilverd.
 • Voor het verzilveren van de prijs dienen prijswinnaars hun e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer te bevestigen/op te geven (zie hieronder onder ‘Privacy’).
 • Prijswinnaars hebben 14 dagen na ontvangst van het persoonlijke bericht met de uitslag de tijd om hun prijs te verzilveren.
 • Indien de prijs na 14 dagen niet is verzilverd, dan komt de prijs te vervallen.

 

Privacy:

 • Grolsch respecteert de privacy van deelnemers aan deze actie. Alle persoonlijke informatie die wordt verstrekt zal in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden behandeld.
 • Door deelname aan deze actie en het verzilveren van de prijs en het (daarvoor noodzakelijk) verstrekken van contactgegevens ten behoeve van de deelname aan deze actie en/of het verzilveren van de gewonnen prijs, verleent de prijswinnaar toestemming voor het door Grolsch aan derden verstrekken van deze gegevens, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van deze actie.
 • Alle gegevens die worden verzameld in het kader van de actie zullen worden bewaard in een bestand bij de betreffende aanbieders/uitvoerders van de prijzen en worden uitsluitend gebruikt in het kader van deze actie en zullen vervolgens worden vernietigd. De kassabon wordt uitsluitend gebruikt om te controleren of het betreffende actieproduct tijdens de actieperiode is gekocht. Het staat u vrij de overige gekochte producten op de kassabon onleesbaar te maken. Indien een deelnemer zijn/haar persoonsgegevens wil aanpassen, kan dit gemeld worden via mkt@grolsch.nl.
 • Voor meer informatie over de wijze waarop Grolsch persoonsgegevens verwerkt verwijzen wij u naar onze privacy en cookie policy op onze website: Privacy & cookies – Viper (viperhardseltzer.nl)].

 

Aansprakelijkheid:

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Grolsch aan het beheer van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Grolsch is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden.
 • Grolsch en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie.
 • Grolsch is niet aansprakelijk voor enig verlies van, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is enkel de gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing indien deze bestaat en van toepassing is.
 • Grolsch is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de eventuele kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie.
 • Door deelname aan deze actie, erkent de deelnemer dat deze promotie niet verbonden is aan Meta en op geen enkele manier wordt gesponsord of goedgekeurd door Meta en daarmee Meta niet aansprakelijk kan stellen.

 

Toepasselijk recht en geschillen:

 • Op deze voorwaarden en de betreffende actie is Nederlands recht van toepassing.
 • Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Overijssel.
YOU MUST BE OVER 18 YEARS OLD TO ACCESS THIS SITE. PLEASE ENTER YOUR YEAR OF BIRTH
You must be 18 or older to enter. Please drink responsibly. Not 18? Please check www.alcoholinfo.nl.