Promotional conditions

LEES DEZE ACTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG. DEZE BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE. DOOR DEELNAME AAN DEZE ACTIE VERKLAART DEELNEMER ZICH AKKOORD MET DE TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ACTIEVOORWAARDEN.

 

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de ‘Win een weekend leven als koning(in) (verder te noemen: de “Actie”) ter promotie van Viper Hard Seltzer Nederland, aangeboden door de Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V, gevestigd te Enschede, Brouwerslaan 1 en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 06060381 (verder te noemen: de “Organisator”)
 2. Deze actie loopt van 17 april 2023 16:00 uur tot 12 mei 12:00 uur (de “Actieperiode”).
 3. Men maakt kans op het winnen van een weekend leven als koning(in).
 4. De actievoorwaarden zijn beschikbaar op www.viperhardseltzer.nl (hierna: de “Actiepagina’s”) en verkrijgbaar op aanvraag via Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., Brouwerslaan 1, 7548 XA Enschede.
 5. Het betreft een tijdelijke actie waarmee de winnaar een weekend lang leven als koning(in) wint.

Deelname eisen

 1. Bij aankoop van een Viper Hard Seltzer Lime, Viper Hard Seltzer Canberry, Viper Hard Seltzer Variety pack of Viper Hard Seltzer 4-Pack maakt u kans op het winnen van een weekend leven als koning(in).
 2. Door deel te nemen aan deze actie moet de consument een foto van de kassabon sturen via direct message naar het Instagram account van @viperhardseltzer_nl. Wil de consument extra kans maken om te winnen, dan kan de consument er voor kiezen (is niet verplicht) het account van viperhardseltzer_nl volgen en de win-actie feedpost liken & delen via zijn/haar Instagram account.
 3. Een consument kan zo vaak als hij wil aan de actie deelnemen, maar met één kassabon is het mogelijk slechts eenmaal deel te nemen.
 4. De prijswinnaar heeft 14 dagen de tijd om zijn/haar prijs te claimen door adresgegevens door te geven via Instagram. Indien de prijs na 14 dagen niet is geclaimd, dan komt de prijs te vervallen.
 5. Grolsch respecteert de privacy van deelnemers aan deze actie. Alle persoonlijke informatie die wordt verstrekt zal in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden behandeld. Prijswinnaars van deze actie vragen wij naar e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer ten behoeve van het kunnen leveren van de prijs. Grolsch kan deze gegevens aan derden verstrekken indien dat nodig is voor het uitvoeren van actie. Bij deelname aan deze actie verleent u hiervoor toestemming.
 6. Deelname aan deze Actie staat uitsluitend open voor eenieder die in Nederland woonachtig is en de leeftijd van 18 (achttien) jaar heeft bereikt, met uitzondering van de hierna genoemde personen.
 7. Deelname is uitgesloten voor: (a) medewerkers van de Organisator en hun inwonende gezinsleden en overige eerste- en/of tweedegraads familieleden, alsmede (b) eenieder die op enigerwijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie en hun inwonende gezinsleden.
 8. Het deelnemen aan de Actie is kosteloos (met uitzondering van de kosten voor het eigen internetgebruik).
 9. Door deelname aan de Actie verklaart deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van onderhavige actievoorwaarden als opgenomen op de Actiepagina’s.
 10. De deelnemer kan uitsluitend rechtsgeldig deelnemen in de Actieperiode. Aanmeldingen na 12 mei 2023 12:00 worden uitgesloten van deelname.

 

Prijs

 1. Een weekend lang leven als koning(in). Daarbij hoort de huur voor 2 nachten van een kasteel, een boodschappen budget en een chique diner.

Tijdens deze actie worden de volgende prijzen weggegeven:

1 x een weekend lang leven als koning(in) totaal bestaande uit de volgende prijzen:

–         Huur van kasteel voor maximaal 8 personen voor 2 nachten

–         Volledig verzorgd chique diner op locatie voor maximaal 8 personen

–         Boodschappenbudget t.w.v. 500 euro

 

 

 

Na het bekendmaken van de prijswinnaar op 15 mei 2023 zal het weekend leven als koning(in) worden afgestemd met de winnaar.

 

Details prijs

 1. De winnaar zal een bewijs van leeftijd en identiteit moeten voorleggen, evenals alle documentatie zoals een geldige bankrekening die redelijkerwijs door de Organisator wordt vereist om te bevestigen dat hij in aanmerking komt voor de prijs;
 2. De winnaar moet ouder zijn dan 18 jaar;
 3. Indien een winnaar niet in staat is om de prijs te accepteren, zal er geen compensatie worden verstrekt;
 4. Zodra de transactie is bevestigd, zijn wijzigingen niet meer toegestaan;
 5. Als een transactie wordt geannuleerd zullen geen alternatieve transacties worden uitgegeven;
 6. De winnaar is er verantwoordelijk voor dat hij/zij in het bezit zijn van een geldige bankrekening waar het geldbedrag op gestort kan worden.
 7. Na het bekendmaken van de prijswinnaar zal het geldbedrag volgens vastgestelde termijnen in de eerste week van de eerstvolgende maand gestort worden.
 8. Zodra het geldbedrag is gestort, is de Organisator niet aansprakelijk voor het niet nakomen van betalen huur of boodschappen.

 

Vastelling winnaar

 1. Op 15 mei 2023 wordt de winnaar geselecteerd voor het winnen van het ‘weekend leven als koning(in)’. De winnaar wordt willekeurig geselecteerd door de Organisator en wordt op 16 mei 2023 bekendgemaakt via het lopende contact op Instagram. Voor deze winnaar geldt dat hij/zij binnen 14 (veertien) werkdagen moeten reageren op de genoemde bekendmaking per mail (dus uiterlijk op 30 mei 2023 vóór 15.00 uur), anders zal er een andere winnaar benaderd worden op dinsdag 30 mei na 15:00 uur). De nieuwe winnaar zal eveneens binnen 14 (veertien) dagen moeten reageren op de bekendmaking per mail. Dit proces vindt twee (2) keer plaats. Als geen van de getrokken winnaars reageert binnen vastgestelde termijn dan wordt de prijs niet uitgereikt.

 

 

Uitreiking prijzen

 1. De winnaar en de organisatie zullen vervolgens per e-mail en telefoon contact houden over de prijs. De organisatie zal middels een mobiel servicenummer altijd persoonlijke service kunnen bieden aan de winnaar.
 2. De prijs is strikt persoonsgebonden en niet inwisselbaar voor andere prijzen. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. Indien de winnaar door welke omstandigheid ook niet in staat is om de prijs te gebruiken, heeft de winnaar geen recht de prijs over te dragen of een andere vergoeding te vragen
 3. Alle eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van de Organisator.
 4. Prijzen die om welke reden niet worden uitgekeerd blijven eigendom van de Organisator. Bij weigering van de prijs komt deze eveneens toe aan de Organisator.
 5. De winnaar maakt tijdig aan de organisatie kenbaar indien de winnaar uiteindelijk niet gebruik wil maken van de prijs.
 6. Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten.
 7. De Organisator behoudt zich het recht voor om een deelnemer op basis van redelijke gronden te allen tijde te weigeren of te diskwalificeren, zonder dat deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator.
 8. De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer die valsspeelt, waarvan het vermoeden bestaat dat hij/zij valsspeelt of die op enige (andere) wijze deze actievoorwaarden en/of andere wettelijke bepaling schendt, van deelname uit te sluiten.
 9. De Organisator behoudt zich het recht voor de prijs niet toe te kennen in geval van fraude of misbruik of bij inbreuk op deze actievoorwaarden, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator.
 10. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Persoonsgegevens

 1. NAW-gegevens en/of andere persoonsgegevens, die de Organisator in verband met de deelname aan de Actie verkrijgt, worden opgenomen in het gegevensbestand van de Organisator en zullen vertrouwelijk en conform ons Privacy Statementworden behandeld cq verwerkt.
 2. De deelnemer heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Organisator. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Genoemde rechten zijn niet absoluut. In sommige gevallen kan Organisator niet aan het verzoek voldoen, bijvoorbeeld omdat een wettelijke verplichting zich hiertegen verzet. Organisator zal deelnemer in voorkomend geval hierover informeren.
 3. Fouten in het drukken, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige fout kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de Organisator.
 4. Elke inbreuk op het reglement evenals elke poging tot fraude en/of bedrog zullen bestraft worden met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

 

Aansprakelijkheid

 1. De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van de winnaar in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie. De winnaar die op vakantie gaat in het kader van deze Actie doet dat steeds volledig en uitsluitend voor eigen risico en de winnaar is verplicht afdoende verzekerd te zijn voor ziekte, ongevallen, WA en diefstal of vermissing van diens goederen. De winnaar dient zich steeds naar alle (huis)regels, voorwaarden aan aanwijzingen te gedragen die gelden voor het event op de betreffende locatie.
 2. De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden en sluit iedere aansprakelijkheid uit voor: (i) netwerk- (kabel, internet of andere relevante netwerken), computerhardware- of software-storingen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of verlies van inzendingen tot gevolg hebben, (ii) andere problemen of calamiteiten, van welke aard dan ook, die verband houden met de werking van een netwerk (kabel, internet of andere relevante netwerken), de Actiepagina’s, computerhardware en/of software, en (iii) eventuele foutieve invoer en/of verwerking van inzendingen of persoonlijke gegevens, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Organisator.
 3. Iedere aansprakelijkheid van de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met de Actie, wordt, behoudens in gevallen van opzet of grove schuld aan de zijde van de Organisator of de door haar ingeschakelde hulppersonen, nadrukkelijk uitgesloten.

 

Slotbepalingen

 1. Aan deze Actie of de uitslag daarvan kunnen geen verdere rechten worden ontleend.
 2. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisator.
 3. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of deze actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. De actievoorwaarden zullen niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de Actiepagina’s worden geplaatst, voorzien van een datum.
 4. Alle data en termijnen die staan vermeld in deze actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van wijzigingen door de Organisator.
 5. Klachten of vragen omtrent deze actievoorwaarden en de Actie kunnen schriftelijk worden ingediend via Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., t.a.v. Win een vakantie naar Italië actie, Brouwerslaan 1, 7548 XA Enschede. Binnen vier weken na dagtekening van de klacht zal de Organisator hierop reageren.
 6. Op de Actie en op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen voortvloeiende uit deze actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. De Organisator handelt daarbij in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014, al kwalificeert de Actie als klein promotioneel kansspel. Door deze actievoorwaarden te aanvaarden bevestigt de deelnemer dat alle door hem verstrekte inlichtingen correct zijn en verklaart hij deze actievoorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd.

 

YOU MUST BE OVER 18 YEARS OLD TO ACCESS THIS SITE. PLEASE ENTER YOUR YEAR OF BIRTH
You must be 18 or older to enter. Please drink responsibly. Not 18? Please check www.alcoholinfo.nl.