Actievoorwaarden 'Deelname kans maken op Viper Festival Pakket'

Actievoorwaarden deelname kans maken op Viper festival pakket BIJ AANKOOP VAN  Viper hard seltzer multipackonline deelname / in store deelname

 

Algemeen:

 • Deze actie is geïnitieerd door Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., gevestigd te Enschede aan de Brouwerslaan 1 (‘Grolsch’) en geldt bij aankoop van Viper hard seltzer multipacks.
 • De actie loopt van maandag 17 juni t/m 18 augustus 2024 23:59 (‘de actieperiode’).
 • De kassabon kan gestuurd worden vanaf maandag 17 juni t/m 18 augustus 2024 23:59 naar het instagram account van Viper hard seltzer (@viperhardseltzer_nl)
 • Deelname aan de actie is gratis.
 • Alle personen die deelnemen aan de actie (‘deelnemers’) zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.
 • Deelnemers dienen natuurlijke personen te zijn van 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland.
 • Deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 • Grolsch is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal alsdan zo snel mogelijk op de website geplaatst worden onder vermelding van de datum van wijziging, dan wel anderszins gecommuniceerd worden.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorziet, beslist
 • Grolsch kan zonder opgave van redenen deelnemers uitsluiten van verdere deelname, de actie stopzetten, wijzigen of opnieuw starten.
 • Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze actie kunnen per e-mail worden gericht aan mkt@grolsch.nl of telefonisch bij Grolsch Consumenten Service op telefoonnummer 0800-7770888 (gratis en bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.30 uur). Eventuele klachten zullen binnen een termijn van 7 dagen worden behandeld.
 • Deze actievoorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.
 • Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door Grolsch.

 

 

Deelname:

 • Deze actie wordt bij Albert Heijn, Jumbo, Coop, Spar, Plus, Vomar, Hoogvliet, Dekamarkt
 • Voor en tijdens de actieperiode zullen zichtbare en opvallende materialen aanwezig zijn om de actie te herkennen op de winkelvloer .Op de voornoemde plekken staat duidelijk vermeld hoe kan worden deelgenomen aan de actie.
 • Het volgende dient gedaan te worden om deel te nemen aan de actie:
  • Koop een Viper hard seltzer multipack gedurende de actieperiode en maak kans op een festival pakket;
  • Bewaar de kassabon van de aankoop;
  • Stuur de kassabon van de aankoop via instagram naar @viperhardseltzer_nl uiterlijk tussen 17 juni t/m 18 augustus 2024; en
  • Verstrek uw naam en e-mailadres bij het bericht (zie hieronder onder ‘Privacy’).
 • Grolsch zal steekproefsgewijs en bij twijfel over de geldigheid van de geüploade kassabon, de kassabon opvragen, bewaar deze dus goed.
 • De kassabon kan slechts één (1) keer worden gestuurd naar @viperhardseltzer_nl op instagram, om één (1) keer kans te maken op het festival pakket.
 • Deelnemer kan zo vaak meedoen aan de actie als de deelnemer wil, steeds met een nieuwe kassabon.
 • De inzendingen worden beoordeeld op het uploaden van een geldige kassabon.
 • Deelnemer krijgt een bevestigingsbericht van de deelname.
 • Onder ‘Winnaars’ wordt de wijze van trekking beschreven.
 • Grolsch streeft ernaar om de prijswinnaars binnen 48 uur na afloop van de actieperiode een bericht over de uitslag te sturen.
 • Over de uitslag kan niet met Grolsch worden gecorrespondeerd.
 • Deelname is uitgesloten voor diegenen die op enigerlei wijze direct of indirect in de organisatorische zin betrokken zijn bij deze actie.

 

Prijs:

 • De prijs die tijdens de actieperiode worden uitgereikt, is:
  • Een festivalpakket ter waarde van € 250,-. Het festivalpakket bestaat uit: Poncho, bolderkar, waaier, slaapzak, slippers, oordoppen, slaapmasker.
  • In totaal worden er 100 festivalpakketen uitgereikt ter waarde van €250, dus de totale waarde van alle prijzen is €25000.
 • De waarde (incl. BTW) van de prijzen is Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
 • Prijzen worden alleen toegekend en geleverd aan prijswinnaars woonachtig in Nederland.
 • Prijzen zijn niet voor geld inwisselbaar.
 • Prijzen zijn niet overdraagbaar, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Grolsch.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Winnaars:

 • De winnaars van het festivalpakket worden door middel van een onafhankelijke trekking gekozen, uitgevoerd door Grolsch door middel van een online loting tool.
 • De wijze van trekking is als volgt: De namen van de deelnemers worden toegevoegd aan de online loting tool en worden zo random bepaald.
 • Elke prijswinnaar ontvangt een persoonlijk bericht waarbij de winst wordt bevestigd, inclusief uitleg over hoe de prijs kan worden verzilverd.
 • Voor het verzilveren van de prijs dienen prijswinnaars hun e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer te bevestigen/op te geven (zie hieronder onder ‘Privacy’).
 • Prijswinnaars hebben 14 dagen na ontvangst van de persoonlijk bericht de tijd om hun prijs te verzilveren.
 • Indien de prijs na 14 dagen niet is verzilverd, dan komt de prijs te vervallen.

 

Privacy:

 • Grolsch respecteert de privacy van deelnemers aan deze actie. Alle persoonlijke informatie die wordt verstrekt zal in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden behandeld.
 • Door deelname aan deze actie en het verzilveren van de prijs en het (daarvoor noodzakelijk) verstrekken van contactgegevens ten behoeve van de deelname aan deze actie en/of het verzilveren van de gewonnen prijs, verleent de prijswinnaar toestemming voor het door Grolsch aan derden verstrekken van deze gegevens, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van deze actie.
 • Alle gegevens die worden verzameld in het kader van de actie zullen worden bewaard in een bestand bij de betreffende aanbieders/uitvoerders van de prijzen en worden uitsluitend gebruikt in het kader van deze actie en zullen vervolgens worden vernietigd. De kassabon wordt uitsluitend gebruikt om te controleren of het betreffende actieproduct tijdens de actieperiode bij de betreffende aanbieder is gekocht. Het staat u vrij de overige gekochte producten op de kassabon onleesbaar te maken. Indien een deelnemer zijn/haar persoonsgegevens wil aanpassen, kan dit gemeld worden via mkt@grolsch.nl
 • Voor meer informatie over de wijze waarop Grolsch persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij u naar onze privacy en cookie policy op onze website: https://www.viperhardseltzer.nl/privacy-policy/

 

 

Aansprakelijkheid:  

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Grolsch aan het beheer van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Grolsch is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden.
 • Grolsch en/of enige door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie.
 • Grolsch is niet aansprakelijk voor enig verlies van, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is enkel de gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing indien deze bestaat en van toepassing is.
 • Grolsch is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de eventuele kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie.

 

Toepasselijk recht en geschillen

 • Op deze voorwaarden en de betreffende actie is Nederlands recht van toepassing.
 • Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Overijssel.

 

YOU MUST BE OVER 18 YEARS OLD TO ACCESS THIS SITE. PLEASE ENTER YOUR YEAR OF BIRTH
You must be 18 or older to enter. Please drink responsibly. Not 18? Please check www.alcoholinfo.nl.