Actievoorwaarden 'Win een cleaning service'

LEES DEZE ACTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG. DEZE BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE. DOOR DEELNAME AAN DEZE ACTIE VERKLAART DEELNEMER ZICH AKKOORD MET DE TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ACTIEVOORWAARDEN.

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Win een cleaning service’ (verder te noemen: de ‘Actie’) ter promotie van Viper Hard Seltzer Nederland, aangeboden door de Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V, gevestigd te Enschede, Brouwerslaan 1 (verder te noemen: ‘Grolsch’).
 2. De Actie loopt van 7 december 2023 17:00 uur tot 14 december 2023 9:00 uur (de ‘Actieperiode’).
 3. Deelname aan de actie is gratis.
 4. Alle personen die deelnemen aan de actie (‘deelnemers’) zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.
 5. Deelnemers maken eenmalig kans op het winnen van een cleaning service waarbij een schoonmaakbedrijf op 1 januari 2024 het huis van de winnaar komt schoonmaken.
 6. Deze actievoorwaarden zijn beschikbaar op www.viperhardseltzer.nl (hierna: de ‘Actiepagina’s’) en verkrijgbaar op aanvraag via Grolsch.

 

Deelname eisen

 1. Om deel te nemen aan deze Actie moeten deelnemers een comment plaatsen onder de Actie-Instagram post van @viperhardseltzer_NL. In deze post moeten ze motiveren waarom zij het verdienen de cleaning service te winnen en idealiter (maar niet verplicht) hier 3 vrienden bij taggen.
 2. De inzendingen worden beoordeeld op i) of aan alle stappen voor de deelname is voldaan, en ii) de gegeven motivatie onder de Actie-Instagram post, waarbij de mate van creativiteit, originaliteit en volledigheid de doorslag geven.
 3. Een deelnemer kan zo vaak als hij/zij wil aan de Actie deelnemen.
 4. De prijswinnaar ontvangt een DM via Instagram waarbij de winst wordt bevestigd, inclusief de uitleg over hoe de prijs kan worden verzilverd.
 5. De prijswinnaar heeft 7 dagen de tijd na genoemde DM om zijn/haar prijs te claimen door adresgegevens door te geven aan Grolsch via Instagram zodat de gewonnen cleaning service kan worden ingepland. Indien de prijs na 7 dagen niet is geclaimd, dan komt de prijs te vervallen.
 6. Grolsch respecteert de privacy van deelnemers aan deze Actie. Alle persoonlijke informatie die wordt verstrekt zal in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden behandeld. Grolsch kan deze gegevens aan derden verstrekken indien dat nodig is voor het uitvoeren van de Actie. Bij deelname aan deze Actie wordt hiervoor toestemming verleend.
 7. Deelname aan deze Actie staat uitsluitend open voor eenieder die in Nederland woonachtig is en de leeftijd van 18 (achttien) jaar heeft bereikt, met uitzondering van (a) medewerkers van Grolsch en hun inwonende gezinsleden en overige eerste- en/of tweedegraads familieleden, alsmede (b) eenieder die op enigerwijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie en hun inwonende gezinsleden.
 8. Het deelnemen aan de Actie is kosteloos (met uitzondering van de kosten voor het eigen internetgebruik).
 9. Door deelname aan de Actie verklaart deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van onderhavige actievoorwaarden zoals opgenomen op de Actiepagina’s.
 10. De deelnemer kan uitsluitend deelnemen in de Actieperiode. Aanmeldingen na 14 december 2023 9:00 worden uitgesloten van deelname.

Prijs en vaststelling winnaar

 1. De prijs bestaat uit een cleaning service van een schoonmaakbedrijf ter waarde van EURO *** dat op 1 januari 2024 het huis van de winnaar komt schoonmaken.
 2. De winnaar zal een identiteitsbewijs moeten tonen, evenals alle documentatie die redelijkerwijs door Grolsch wordt vereist om te bevestigen dat hij/zij in aanmerking komt voor de prijs.
 3. De winnaar moet ouder zijn dan 18 jaar.
 4. Indien een winnaar niet in staat is om de prijs te accepteren, zal er geen compensatie worden verstrekt.
 5. Op 14 december wordt de prijswinnaar geselecteerd voor het winnen van de ‘Viper cleaning service’. Door een willekeurige trekking zullen er drie potentiële winnaars worden geselecteerd. Uit deze drie wordt op basis van creativiteit van de ingestuurde reactie, de uiteindelijke winnaar gekozen. De uiteindelijke winnaar wordt op 14 december 2023 bekendgemaakt via Instagram.

Persoonsgegevens

 1. NAW-gegevens en/of andere persoonsgegevens die Grolsch in verband met de deelname aan de Actie verkrijgt, worden opgenomen in een gegevensbestand en uitsluitend gebruikt in het kader van deze Actie en nadien verwijderd. Voor meer informatie over de wijze waarop Grolsch persoonsgegevens verwerkt verwijzen wij u naar onze privacy en cookie policy op onze website: [https://www.viperhardseltzer.nl/privacy-policy/].

Aansprakelijkheid

 1. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Grolsch aan het beheer van haar website en social media-kanalen besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Grolsch is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website of in social mediaposts voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of social media-accounts of links naar de websites van derden.
 2. Grolsch en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden met betrekking tot deze Actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de Actie, anders dan die schade die voortvloeit uit opzet op grove schuld.
 3. Grolsch is niet aansprakelijk voor enig verlies van, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijs is enkel de gebruikelijke garantie van het schoonmaakbedrijf van toepassing indien deze bestaat.
 4. Grolsch is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de eventuele kosten die door de deelnemer aan de Actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de A

Slotbepalingen

 1. Aan deze Actie of de uitslag daarvan kunnen geen verdere rechten worden ontleend.
 2. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Grolsch.
 3. Grolsch behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of deze Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de Actievoorwaarden zal op de Actiepagina’s worden geplaatst, voorzien van een datum, dan wel anderszins gecommuniceerd worden.
 4. Deze Actievoorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2014. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door Grolsch.
 5. Deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 6. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorziet, beslist Grolsch.
 7. Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze actie kunnen per e-mail worden gericht aan mkt@grolsch.nl of telefonisch bij Grolsch Consumenten Service op telefoonnummer 0800-7770888 (gratis en bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.30 uur). Eventuele klachten zullen binnen een termijn van 7 dagen worden behandeld.

Toepasselijk recht en geschillen:

 1. Op deze Actievoorwaarden en de betreffende Actie is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Overijssel.
YOU MUST BE OVER 18 YEARS OLD TO ACCESS THIS SITE. PLEASE ENTER YOUR YEAR OF BIRTH
You must be 18 or older to enter. Please drink responsibly. Not 18? Please check www.alcoholinfo.nl.